Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, điều kiện tồn tại và phát triển, mâu thuẫn cơ bản, ưu thế của nền sản xuất hàng hóa; khái niệm, hai thuộc tính của hàng hóa, lượng giá trị hàng hóa; lịch sử ra đời, bản chất của tiền, các chức năng của tiền; kinh tế thị trường, quy luật của kinh tế thị trường, các chủ thể tham gia thị trường.