Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thị trường & chủ thể tham gia thị trường, một số quy luật của thị trường, cơ chế thị trường & kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.