Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

Chương 3: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự chuyển hóa tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, một số quy luật của chủ nghĩa tư bản, các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư, sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại hình tư bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.