Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chi phí sản xuất Tư bản chủ nghĩa (K), lợi nhuận (P), tỷ suất lợi nhuận (P’), sự cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành nên tỷ suất lợi nhuận bình quân & lợi nhuận bình quân, tư bản thương nghiệp & lợi nhuận thương nghiệp, tư bản cho vay & lợi tức cho vay,…