Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

Chương 4 - Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát lại một số vấn đề về cạnh tranh, độc quyền trong nền kinh tế thị trường, năm đặc điểm của CNTB độc quyền.