Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự hình thành các tổ chức độc quyền, tư bản tài chính và các trùm tài phiệt, xuất khẩu tư bản, sự phân chia thị trường thế giới giữa các liên minh độc quyền, sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc.