Bài giảng môn học: Lập và phân tích dự án đầu tư

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, bài giảng môn học "Lập và phân tích dự án đầu tư" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về kinh tế đầu tư, những nội dung chủ yếu về một dự án đầu tư, tổ chức quản trị thực hiện dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án đầu tư,...