Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Tổ chức khe biến dạng trong công trình

Bài giảng Nguyên lý cấu tạo kiến trúc 2 – Chuyên đề: Tổ chức khe biến dạng trong công trình. Chuyên đề này trình bày về yêu cầu tổ chức khe biến dạng, các hình thức khe biến dạng trong công trình và nguyên tắc cấu tạo các bộ phận công trình tại vị trí khe biến dạng.