Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 6 - Phạm Quang Dũng

Chương 6 của bài giảng Nguyên lý hệ điều hành trình bày một số nội dung liên quan đến đồng bộ hóa tiến trình như: Cơ sở đồng bộ hóa tiến trình, vấn đề đoạn găng, giải pháp của Peterson, phần cứng đồng bộ hóa, kỹ thuật cờ báo (Semaphores). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung bài giảng.