Bài giảng Sinh học đại cương (Phần 3): Chương 18 - ThS. Võ Thanh Phúc

Bài giảng "Sinh học đại cương (Phần 3) - Chương 18: Sự trao đổi chất của thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc của sự hút nước, sự vận chuyển nước và muối khoáng trong mạch mộc, sự vận chuyển các chất hữu cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.