Bài viết Các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa

Bài viết với đối tượng nghiên cứu là hệ thống kết cấu hạ tầng ngành công nghiệp văn hóa sẽ nghiên cứu các vấn đề thực tiễn và xu hướng trên thế giới và đưa ra quan điểm chung và nội dung của các yếu tố phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ngành Công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu là trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và trong thời gian từ nay tới năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.