Bài viết Hệ thống quan trắc công trình cầu nhịp lớn

Bài viết này nhằm giới thiệu về hệ thống quan trắc cầu nhịp lớn trên thế giới và Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của nó trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác cầu.