Bàn về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Bài viết này xoay quanh nhận thức về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tác giả đã phân tích rõ tính đặc thù và tính phổ quát của sản phẩm du lịch để xây dựng phát triển triển sản phẩm du lịch trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.