Bảo vệ Rơ le và Tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt

Giáo trình này được chia làm ba phần. Phần 1 tìm hiểu các nguyên lý thực hiện bảo vệ Rơ le và các nguyên tắc công nghệ chế tạo các Rơ le các thế hệ khác nhau. Phần 2 nêu cách bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện như: đường dây, máy biến áp, máy phát,… Phần 3 là về tự động hóa trong hệ thống điện, tìm hiểu các bộ phận tự động chức năng trong hệ thống điện như: tự động trở lại nguồn điện, tự động điều chỉnh điện áp, tần số,...