Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp

Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát tính chất đan rối và định lượng độ rối của trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp bằng tiêu chuẩn HilleryZubairy bậc cao và tiêu chuẩn Entropy tuyến tính. Kết quả khảo sát cho thấy trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp là một trạng thái đan rối mạnh. Bằng việc sử dụng trạng thái này để viễn tải lượng tử một trạng thái kết hợp chúng tôi thấy rằng quá trình viễn tải là thành công khi chọn các tham số phù hợp và độ trung thực trung bình của quá trình viễn tải nằm trong khoảng từ 0,5 1   Fav .