Ebook Bài tập sức bền vật liệu: Phần 1

Ebook Bài tập sức bền vật liệu: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 kéo nén đúng tâm; chương 2 tính các mối nối ghép; chương 3 trạng thái ứng suất biến dạng - định luật Húc tổng quát; chương 4 các thuyết bền; chương 5 đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; chương 6 xoắn thuần túy thanh thẳng; chương 7 uốn phẳng; chương 8 tính thanh chịu lực phức tạp; chương 9 thanh cong phẳng; chương 10 ổn định; chương 11 uốn ngang và uốn dọc đồng thời; chương 12 chuyển vị hệ thanh. Mời các bạn cùng tham khảo.