Ebook Các trường phái Sử học - Viện Sử học Việt Nam

Cuốn sách này không chỉ viết về các trường phái Lịch sử phương Tây và tập trung chủ yếu vào các tác giả Pháp mà còn đề cập đến những vấn đề chung của mọi thời đại và mọi quốc gia, chẳng hạn như: Làm thế nào để thoát khỏi sức ép của hoàn cảnh? Nên đánh giá các nguồn tư liệu như thế nào? Làm thế nào để xác minh được một sự kiện có phải là sự kiện lịch sử hay không?... Kiến thức lịch sử sâu sắc và đúng đắn luôn luôn là một nguồn tri thức cần thiết cho tất cả các bạn.