Ebook Động lực học công trình: Phần 2

Ebook Động lực học công trình: Phần 2 gồm có những nội dung cơ bản sau: Dao động của hệ có vô hạn bậc tự do, dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do, tính công trình chịu tác dụng động đất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.