Ebook Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước: Phần 2 - Vũ Ngọc Khánh

Cuốn sách "Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước" nhằm tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh theo giác độ triết lý, đặc biệt là tâm thức Folklore Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.