Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục: Phần 1 - GS.TS. Phan Ngọc Liên

Cuốn sách “Hồ Chí Minh về giáo dục” do GS.TS. Phan Ngọc Liên và các đồng nghiệp biên soạn đã kế thừa, phát triển và hệ thống những quan điểm lí luận về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đề xuất một số kiến nghị vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực ngành giáo dục trong tình hình và điều kiện hiện nay. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo.