Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - phương pháp luận nghiên cứu con người: Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng (Phần 2) - Viện Nghiên cứu con người

Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh - phương pháp luận nghiên cứu con người: Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng sau đây. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn tư tưởng vĩ đại đầy tính nhân văn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.