Ebook Vật lí 9: Phần 1 - Vũ Quang (tổng chủ biên)

Ebook Vật lí 9: Phần 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết cho các em học sinh ở trình độ lớp 9 về môn Vật lí. Nội dung phần 1 của cuốn ebook này trình bày về điện học, điện từ học. Mời các bạn tham khảo sách để nẵm bắt nội dung chi tiết.