Giải pháp toán học cho việc phân phối chi phí trong độ tin cậy phần mềm

Bài báo đề xuất giải pháp toán học trong việc phân phối chi phí cho độ tin cậy phần mềm: ứng dụng quy hoạch nguyên nhị phân tìm độ tin cậy lớn nhất của các module mua và ứng dụng quy hoạch phi tuyến tìm độ tin cậy lớn nhất của các module phát triển trong công ty. Nghiên cứu này đã giải quyết bài toán tìm độ tin cậy lớn nhất không vượt quá giới hạn chi phí đã cho, và ngược lại tìm khoảng chi phí nhỏ nhất để phần mềm có độ tin cậy là một giá trị xác định trước.