Giáo trình Chăm sóc chè

Giáo trình sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cho học viên về bón phân, tưới nước và đốn cho chè.