Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép (Tập 2): Phần 1

Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép – Cấu kiện nhà cửa – Tập 2 của tác giả Võ Bá Tầm gồm 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giáo trình gồm có các nội dung cụ thể như sau: Sàn bê tông cốt thép, khung bê tông cốt thép.