Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng trong trường cao đẳng và đại học)

Tham khảo sách 'giáo trình kinh tế chính trị mác - lênin (dùng trong trường cao đẳng và đại học)', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả