Giáo trình Lưu biến học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

Phần 2 Giáo trình Lưu biến gồm nội dung chương 7 đến chương 12. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Các hiện tượng phi tuyến tính tổng quát, tính nhớt cấu trúc, hiệu ứng Vâysenber, độ bền, lưu biến vi mô, phép đo vi biến.