Giáo trình Lý thuyết thông tin - Vũ Vinh Quang (chủ biên)

Giáo trình được cấu trúc gồm 5 chương. Chương 1 trình bày một số khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin như cấu trúc của hệ thống truyền tin, phân loại môi trường truyền tin, vấn đề rời rạc hóa các nguồn tin liên tục và các khái niệm về điều chế và giải điều chế. Chương 2 đưa ra các khái niệm cơ bản về tín hiệu và các cơ chế phân tích phổ cho tín hiệu, khái niệm về nhiễu trong quá trình truyền tin. Chương 3 trình bày về độ đo thông tin, lượng tin, entropi và mối quan hệ giữa lượng tin và entropi, các công thức xác định lượng tin và entropi dựa trên cơ sở của lý thuyết xác suất, khái niệm vè tốc độ lập tin và thông lượng kênh trong quá trình truyền tin. Chương 4 giới thiệu về mã hóa, điều kiện thiết lập, các phương pháp biểu diễn , các thuật toán mã hóa cơ bản, mã chống nhiễu và mã tuyến tính. Chương cuối cung này đề cập đến một số hệ mật mã nổi tiếng trên thế giới để người học tham khảo.