Giáo trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin

Nội dung giáo trình được chia làm 6 chương. Chương 1 đại cương về hệ thống thông tin (HTTT) giới thiệu các khái niệm cơ bản về HTTT, HTTT, các thành phần cơ bản của HTTT, các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống. Chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án giới thiệu các bước và phương pháp thực hiện trong giai đoạn khảo sát hệ thống. Chương 3 phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu giới thiệu các bước phân tích hệ thống về chức năng, xây dựng mô hình phân rã chức năng. Chương 4 phân tích hệ thống về dữ liệu cung cấp kiến thức về các bước phân tích hệ thống về dữ liệu, các mô hình thực thể liên kết và cách chuyển đổi giữa các mô hình, xay dựng quan hệ của hệ thống. Chương 5 thiết kế hệ thống hướng dẫn cách thiết kế hệ thống nhằm chuyển các đặc tả của hệ thống thành các đặc tả vật lý của hệ thống. Chương 6 lập trình chạy thử và bảo trì đề cập đến các chọn lựa ngôn ngữ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lập trình và viết các tài liệu cho hệ thống.