Giáo trình Phòng trừ dịch hại

Giáo trình "Phòng trừ dịch hại" được bố cục gồm 4 bài, trong mỗi bài được hình thành từ sự tích hợp giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)