Hiện đại hóa, tích hợp Ra đa Garpun-E với hệ thống tích hợp chiến đấu MGS-1241 trên tàu tên lửa 1241REs

Trong bài báo này, tác giả đã sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp để đưa ra giải pháp cụ thể số hóa, tích hợp ra đa GARPUN-E với hệ thống tích hợp chiến đấu MGS-1241 đã được Viện kỹ thuật Hải quân thực hiện thành công trên tàu tên lửa 1241RE. Qua đó, tác giả đã đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu làm chủ, cải tiến, tích hợp các hệ thống ra đa thế hệ cũ trên các lớp tàu Hải quân khác.