Higgs trong mô hình thống nhất tương tác mở rộng 3-4-1 tối thiểu với neutrino phân cực phải

Bài viết tập trung tính toán phần thế Higgs trong mô hình thống nhất tương tác mở rộng 3-4-1 tối thiểu với neutrino phân cực phải. Đây là một phiên bản thú vị xuất phát từ các mô hình 3-4-1 gốc.