Khảo sát một số giao thức định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây và đề xuất xây dựng giao thức định tuyến đa đường định hướng đa sự kiện trong mạng

Bài viết khảo sát một số giao thức định tuyến đa đường trong mạng cảm biến không dây, cho thấy những lợi ích, hoạt động của chúng, phân loại các giao thức định tuyến đa đường và đề xuất xây dựng giao thức định tuyến đa đường định hướng đa sự kiện trong mạng cảm biến không dây.