Một số vấn đề phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

Ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây có những biểu hiện bất cập, hạn chế về môi trường, văn hóa - xã hội và các vấn đề có liên quan khác. Do đó, định hướng phát triển du lịch bền vững ngày càng được Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động du lịch quan tâm nhiều hơn. Phát triển du lịch bền vững gồm những nội dung gì?