NGUYEN NGOC THANG - Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu uốn và tương quan giữa cường độ chịu nén và uốn của vật liệu đất trộn xi măng

Nguyễn Thành Đạt, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Thắng, “Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu uốn và tương quan giữa cường độ chịu nén và uốn của vật liệu đất trộn xi măng,” Tạp chí địa kỹ thuật-Viện địa kỹ thuật, tập 14, số 4, trang 23-28, 2010.

Từ khóa: đất trộn xi măng, CDM

9 p nguyenngocthang 03/10/2017 303 1