Tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán

Nội dung của tập bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán trình bày các kỹ thuật thiết kế thuật toán thông dụng và cơ sở phân tích, đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Tập bài giảng gồm 6 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và đánh giá thuật toán; Chương 2 - Kỹ thuật chia để trị; Chương 3 - Kỹ thuật tham lam; Chương 4 - Kỹ thuật quay lui; Chương 5 - Kỹ thuật nhánh và cận; Chương 6 - Kỹ thuật quy hoạch động. Mời các bạn cùng tham khảo.