Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn Nd:glass được bơm bằng laser diode

Bài viết trình bày các kết quả trong việc nghiên cứu, thiết kế tối ưu buồng cộng hưởng laser rắn Nd:glass được bơm bằng laser diode. Các nghiên cứu được tính toán nhờ sử dụng mô hình ma trận truyền chùm Gauss ABCD trong buồng cộng hưởng.