Tóm tắt Luận án tiến sĩ - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHOÁNG VẬT MONTMORILLONITE ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA TRỤ ĐẤT XI MĂNG

Luận án tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng
khoáng vật MMT đến cường độ chịu nén của mẫu đất xi măng và nền đất yếu gia cố trụ đất xi măng. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho người làm công tác xây dựng có những đánh giá sát hơn về hiệu quả khi chọn lựa áp dụng giải phap này đối với các trường hợp cụ thể.