TS. NGUYEN NGOC THANG - TO CHUC THI CONG (CHUONG 3) - BO TRI THIET BI

CHUONG 3 - BO TRI THIET BI