Ứng dụng các kỹ thuật trong khai phá dữ liệu hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập - Nguyễn Thái Nghe

Bài viết này giới thiệu một số nghiên cứu liên quan đến vấn đề hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập thông qua việc sử dụng các phương pháp dự đoán trong khai phá dữ liệu. Kết quả từ các nghiên cứu này đã cho thấy sử dụng phương pháp máy học trong dự đoán kết quả học tập của sinh viên là khả thi và có thể ứng dụng trong thực tế tại các trường đại học.