Xây dựng bài toán hỗ trợ ra quyết định phân chia tên lửa vào mục tiêu và đánh giá khả năng bảo tồn của biên đội tàu tên lửa trong tác chiến trên biển

Bài báo nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình bài toán hỗ trợ ra quyết định: hỗ trợ ra quyết định phân chia tên lửa đến mục tiêu trên biển. Vấn đề được đề cập trong bài báo là đề xuất xây dựng một mô hình tự động hóa tính toán phân chia đạn tên lửa hải quân vào các mục tiêu địch trên biển. Tính toán khả năng bảo tồn của biên đội tàu hải quân trong các điều kiện tác chiến nhất định. Từ đó làm cơ sở xây dựng hệ thống tự động hóa trong chỉ huy.