Xây dựng hệ thống thông tin tra cứu từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh

Bài viết nghiên cứu đề xuất xây dựng phương pháp và mô hình tra từ điển chuyên ngành có ngữ cảnh trên cơ sở phân tích, đánh giá và lựa chọn giải thuật tối ưu trong các phương pháp so khớp văn bản.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)