Xây dựng thuật toán tự tổ chức lựa chọn mô hình trong xử lý kết hợp tín hiệu đo cao

Bài viết đề xuất sử dụng thuật toán tự tổ chức xây dựng các mô hình ngoại suy từ các tập dữ liệu trước đó của từng bộ đo cao kết hợp tương ứng, đánh giá lựa chọn ra mô hình phù hợp nhất trong các mô hình ngoại suy đã xây dựng.