• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Trường Đại học Duy Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Trường Đại học Duy Tân

  Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Trường Đại học Duy Tân" tìm hiểu nội dung kiến thức về 4 chương đầu bài giảng. Chương 1: Bản chất của xác suất thống kê; Chương 2: Phân bố tần số và đồ thị; Chương 3: Mô tả dữ liệu; Chương 4: Xác suất và các quy tắc đếm. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 bài giảng tại đây nhé!

   98 p tgu 26/04/2023 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Trường Đại học Duy Tân

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Trường Đại học Duy Tân

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" tiếp tục cung cấp đén bạn nội dung 5 chương còn lại trong bài giảng. Chương 5: Phân phối xác suất rời rạc; Chương 6: Phân phối chuẩn; Chương 7: Khoảng tin cậy và cỡ mẫu; Chương 8: Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 9: Tương quan và hồi quy. Cùng tham khảo nội...

   142 p tgu 26/04/2023 5 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 2 Thu thập dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dữ liệu; Các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu; Điều tra thống kê; Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 31/01/2023 16 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 1 Những vấn đề chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và vai trò của thống kê; Một số khái niệm thường dùng trong thống kê; Quy trình nghiên cứu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 3 Trình bày dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân tổ; Bảng tần số; Bảng tần số kết hợp; Biểu đồ, đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 Chỉ số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Chỉ số thời gian; Chỉ số không gian; Hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối – số tương đối; Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung; Các đặc trưng mô tả phân bố; Các đặc trưng phản ảnh phân tán; Sử dụng máy tính Casio; Các phân vị xác suất tham số. Mời các bạn cùng...

   31 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 5 Dãy số thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Các đặc trưng mô tả; Dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 31/01/2023 11 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 1 ước lượng tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về ước lượng; ước lượng một tham số tổng thể; ước lượng hai tham số tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p tgu 31/01/2023 12 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 2 Kiểm định giả thuyết tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kiểm định một tham số tổng thể; Kiểm định hai tham số tổng thể; Kiểm định số nhiều tham số tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p tgu 31/01/2023 15 0

 • Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê suy diễn: Chương 3 Kiểm định không tham số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kiểm định Wilcoxon; Kiểm định Mann – Whitney; Kiểm định Kruskal – Wallis; Kiểm định Chi bình phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p tgu 31/01/2023 13 0

 • Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết sai số: Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết sai số" được chia thành 2 phần, phần 1 cung cấp cho học viên những nội dung về: lý thuyết sai số; sai số đo và phân loại sai số đo; các đặc tính của sai số ngẫu nhiên; các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác; sai số trung phương của hàm các đại lượng đo; trị trung bình và đánh giá độ chính xác dãy trị đo cùng một đại...

   83 p tgu 30/11/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số