• Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 2) - Đào Mạnh Ninh

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 2) - Đào Mạnh Ninh

  Nội dung của bài giảng trình bày về học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, một số vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội...

   207 p tgu 27/03/2023 7 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng với các nội dung chế độ chính trị; vị trí, vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; hiệu lực của hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   64 p tgu 27/03/2023 5 0

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

  Bài giảng "Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc" nhằm giúp các em sinh viên nắm chắc tính chất, đặc điểm, quan điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa....

   25 p tgu 27/03/2023 8 0

 • Bài giảng Triết học

  Bài giảng Triết học

  "Bài giảng Triết học" có bố cục gồm 4 chương được trình bày theo thứ tự như sau: Chương 1 - Khái lược về triết học; Chương 2 - Triết học Mác – Lênin; Chương 3 - Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học; Chương 4 - Vai trò của khoa học – công nghệ trong sự phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p tgu 29/07/2021 274 5

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 1 - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 1 - Ngô Quế Lân

  Chương 1 Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tài liệu và phương pháp học tập, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, vị trí và vai trò của học phần, đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị, phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị.

   10 p tgu 29/07/2021 198 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lượng giá trị hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tiền tệ trong lịch sử, bốn hình thái đo lường giá trị, các chức năng cơ bản của tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p tgu 29/07/2021 163 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, điều kiện tồn tại và phát triển, mâu thuẫn cơ bản, ưu thế của nền sản xuất hàng hóa; khái niệm, hai thuộc tính của hàng hóa, lượng giá trị hàng hóa; lịch sử ra đời, bản chất của tiền, các...

   10 p tgu 29/07/2021 134 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 2 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thị trường & chủ thể tham gia thị trường, một số quy luật của thị trường, cơ chế thị trường & kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   10 p tgu 29/07/2021 142 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hai phương pháp nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư, giá trị thặng dư siêu ngạch, quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích lũy tư bản, quy luật cấu tạo hữu cơ tư bản (C/V ) ngày càng tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p tgu 29/07/2021 176 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 1) - Ngô Quế Lân

  Chương 3: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự chuyển hóa tiền thành tư bản, quá trình sản xuất giá trị thặng dư, một số quy luật của chủ nghĩa tư bản, các hình thái biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư, sự phân chia giá trị thặng dư giữa các loại...

   9 p tgu 29/07/2021 184 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 3 (Phần 3) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chi phí sản xuất Tư bản chủ nghĩa (K), lợi nhuận (P), tỷ suất lợi nhuận (P’), sự cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành nên tỷ suất lợi nhuận bình quân & lợi nhuận bình quân, tư bản thương nghiệp & lợi nhuận thương nghiệp, tư bản cho vay & lợi tức cho vay,…

   11 p tgu 29/07/2021 177 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Bài giảng môn học Kinh tế chính trị: Chương 4 (Phần 2) - Ngô Quế Lân

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự hình thành các tổ chức độc quyền, tư bản tài chính và các trùm tài phiệt, xuất khẩu tư bản, sự phân chia thị trường thế giới giữa các liên minh độc quyền, sự phân chia lãnh thổ thế giới giữa các cường quốc.

   10 p tgu 29/07/2021 129 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số