• Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 3: Thị trường và phân tích thị trường nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất SXHH và Thị trường nông sản, những nhân tố ảnh hưởng đến SXHH và TTNS, phân tích đặc điểm thị trường nông sản, biện pháp hoàn thiện thị trường nông sản Việt Nam.

   32 p tgu 31/08/2020 23 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 5: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và vai trò của các yếu tố nguồn lực, sử dụng nguồn lực ruộng đất, sử dụng nguồn nhân lực trong nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p tgu 31/08/2020 25 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 2: Cơ sở lý thuyết cơ bản về kinh tế nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết về chuỗi cung hàng nông sản, LT về tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong SXNN, TL cung cầu thị trường nông sản.

   34 p tgu 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn kinh tế nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí của nông nghiệp trong nền KTQD, những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, chiến lược và phát triển nông nghiệp bền vững ở VN; đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp NC.

   40 p tgu 31/08/2020 24 1

 • Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng "Kinh tế nông nghiệp - Chương 4: Hệ thống kinh tế nông nghiệp Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc trưng của hệ thống KTNN VN; những bộ phận cấu thành HT KTNN VN; phương hướng, biện pháp đổi mới, phát triển HT; KTNN trong thời kỳ hội nhập.

   32 p tgu 31/08/2020 22 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 0: Bổ túc

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 0: Bổ túc

  Chương đầu tiên của bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về giải tích tổ hợp, chuỗi, tích phân Poisson, tích phân Laplace. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn xác suất thống kê dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p tgu 31/08/2020 23 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Đại cương về xác suất

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Đại cương về xác suất

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Đại cương về xác suất. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Biến cố và quan hệ giữa các biến cố, các định nghĩa xác suất, các định lý xác suất, công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p tgu 31/08/2020 24 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên

  Chương 2 trang bị cho người học kiến thức về đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại lượng ngẫu nhiên, các phương pháp mô tả đại lượng ngẫu nhiên, véc tơ ngẫu nhiên, hàm của một đại lượng ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p tgu 31/08/2020 24 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy luật phân phối rời rạc cơ bản, các quy luật phân phối liên tục, tích phân Laplace, các định lý giới hạn, các công thức tính gần đúng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p tgu 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu" trình bày những nội dung chính: Một số khái niệm về mẫu, các phương pháp mô tả mẫu, các đặc trưng của mẫu, bảng phân phối và bảng phân vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p tgu 31/08/2020 19 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượng

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượng

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về ước lượng, ước lượng khoảng của tỷ lệ tổng thể p, ước lượng khoảng của trung bình tổng thể a, ước lượng khoảng của trung bình tổng thể a,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p tgu 31/08/2020 16 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Lý thuyết kiểm định

  Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 7: Lý thuyết kiểm định

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 7: Lý thuyết kiểm định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về kiểm định, kiểm định giả thiết về tỉ lệ, kiểm định giả thiết về giá trị trung bình, kiểm định giả thiết về phương sai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p tgu 31/08/2020 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số