Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược bào chế từ xuyên tâm liên, dây cúc, gừng bổ sung vào thức ăn cho gà đến một số chỉ tiêu năng suất gà thịt giống Cobb - 308

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược IAS-1 bào chế từ cao bột thân lá cây xuyên tâm liền, dây cóc và gừng với tỷ lệ 37,2%, 41,0% và 21,8% đến gà thịt Cobb-308. Trong thí nghiệm, 250 gà con 1 ngày tuổi được chia làm 5 lô theo nguyên tắc đồng đều nhau về giống, tuổi, tỉnh biệt và khối lượng với 10 lần lặp lại, mỗi lần 5 con. Tỷ lệ chế phẩm bổ sung dao động từ 0,25% đến 0,5% và so sánh với berberin. Thời gian thí nghiệm từ 1 ngày tuổi đến 7 tuần tuổi.