Bài giảng Hệ thống sản xuất linh hoạt: Chương 4 - TS. Trần Đức Tăng (HV Kỹ thuật Quân sự)

Chương 4 Bài giảng Hệ thống sản xuất linh hoạt trình bày các nội dung của CAD/CAM/CAE trong CIM, như: Vai trò của máy tính trong SX hiện đại; các chức năng của CAD/CAM/CAE; những công nghệ mới trong CAD; giải pháp CN mới trong CAD/CAM/CAE.