• Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài mở đầu - Phạm Xuân Cường được biên soạn nhằm giúp học viên hiểu biết rõ về các cơ sở toán học, cơ sở thuật toán và lý thuyết khoa học máy tính để có thể thiết kế một hệ thống hay mô hình tính toán trên máy tính; có khả năng phân tích vấn đề và xác định các thành phần cần thiết để có thể giải...

   7 p tgu 28/12/2021 29 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về tập hợp; hàm; quan hệ; đồ thị, cây; chuỗi và ngôn ngữ; boolean logic; định nghĩa, định lý và chứng minh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p tgu 28/12/2021 32 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 2 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 2 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 2 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat hữu hạn, biểu diễn hình học của Ôtômat hữu hạn; định nghĩa hình thức; thiết kế ôtômat hữu hạn; ngôn ngữ chính quy; toán tử chính quy; tính đóng của toán tử;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   26 p tgu 28/12/2021 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 3 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 3 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 3 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat hữu hạn không đơn định; khái niệm; sự tương đương giữa NFA và DFA; định nghĩa hình thức; toán tử chính quy với NFA;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p tgu 28/12/2021 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 4 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 4 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 4 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về biểu thức chính quy; khái niệm của biểu thức chính quy; định nghĩa hình thức; sự tương đương với ôtômat hữu hạn; ôtômat hữu hạn không đơn định suy rộng (GNFA);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p tgu 28/12/2021 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ngôn ngữ không chính quy; khái niệm ngôn ngữ không chính quy; độ dài dẫn xuất; bổ đề bơm (Pumping Lemma);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p tgu 28/12/2021 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về văn phạm phi ngữ cảnh; khái niệm văn phạm phi ngữ cảnh; định nghĩa hình thức; văn phạm nhập nhằng; dạng chuẩn tắc Chomsky; cây dẫn xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p tgu 28/12/2021 30 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 7 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 7 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 7 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ôtômat đẩy xuống; khái niệm ôtômat đẩy xuống; định nghĩa hình thức; sự tương đương với CFG; biểu đồ trạng thái của PDA; ngôn ngữ không phi ngữ cảnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p tgu 28/12/2021 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về máy Turing; khái niệm máy Turing; định nghĩa hình thức; ngôn ngữ của Turing Machine; cấu trúc dữ liệu Turing Machine; thành phần của Turing Machine; trạng thái hoạt động của Turing Machine;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p tgu 28/12/2021 27 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về các biến thể của máy Turing; máy Turing tùy chọn tại chỗ; máy Turing bán vô hạn; máy Turing đa băng; máy Turing không đơn định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p tgu 28/12/2021 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về định nghĩa giải thuật; khái niệm định nghĩa giải thuật; bài toán của Hilbert; luận đề Church-Turing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p tgu 28/12/2021 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 11 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 11 - Phạm Xuân Cường

  Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 11 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về các ngôn ngữ quyết định được; các bài toán quyết định được với ngôn ngữ chính quy; các bài toán quyết định được với ngôn ngữ phi ngữ cảnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p tgu 28/12/2021 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số