Bài giảng Hệ thống sản xuất linh hoạt: Chương 5 - TS. Trần Đức Tăng (HV Kỹ thuật Quân sự)

Chương 5 Bài giảng Hệ thống sản xuất linh hoạt trình bày nội dung của chuẩn bị công nghệ có trợ giúp của MT như tổng quan về chuẩn bị công nghệ, công nghệ nhóm, chuẩn bị CN có trợ giúp của MT.